Dodaj do obserwowanych

Ważne informacje

 • Teraz: zamknięte. Startujemy o 10:00

Miesiące dostępności:

 • Sty
 • Lut
 • Mar
 • Kwi
 • Maj
 • Cze
 • Lip
 • Sie
 • Wrz
 • Paź
 • Lis
 • Gru

Opis

GOjump Bielsko-Biała

to największy park trampolin na Podbeskidziu. 2000m2 atrakcji czeka na zdobycie: ogromna arena trampolin, basen z gąbkami, dmuchana poducha, wall, dodgeball, etc. Nasi Trenerzy zadbają o bezpieczeństwo i super zabawę.

Do tego mam dla Was JumpBar z pyszną kawą i małym "conieco", darmowy parking, wygodne szatnie i pokoje eventowe. Wskakujcie! Ekipa GOjump #SKACZESZTO

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z PARKU TRAMPOLIN GOjump BIELSKO-BIAŁA


Regulamin Parku Trampolin GOjump w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 26/27 (dalej
Regulamin) został stworzony dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z obiektu jakim
jest Park Trampolin GOjump (dalej Park lub GOjump).
Priorytetem Parku jest dbałość o mile i bezpiecznie spędzony czas przez naszych
Klientów jednakże wskazujemy, iż forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach
może spowodować urazy.
Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. urazów należy bezwzględnie stosować
się do zasad określonych niniejszym Regulaminem jak również do poleceń, porad i
nakazów wydawanych przez personel Parku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest FUNSPORT 3 sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu 50-566, ul. Śliczna 7 lok. 16, wpisana do KRS pod numerem 643383,
NIP 8992801143 zwany dalej Zarządcą.
2. Wszystkie osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku lub zamierzające
przebywać na jego terenie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość i bezwzględną
akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Warunkiem przebywania na terenie Parku jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej
z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku. Informacje dotyczące
rodzajów, cen i zasady dokonywania zakupu biletów dostępne są przy kasach oraz
na stronie internetowej www.bielsko.gojump.pl, a także stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym
czasie cen i rodzajów biletów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na realizację
zawartych umów i zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.
4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie przestrzegać poleceń i
wskazówek wydawanych przez pracowników Parku.
5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych atrakcji i organizacji imprez są
objęte dodatkowymi Regulaminami: Regulamin korzystania z trampolin, Regulamin
korzystania z trampolin sportowych, Regulamin korzystania z basenu z gąbkami i
poduchy pneumatycznej, Opłaty za korzystanie z Parku Trampolin, Regulamin
korzystania ze strefy akrobatycznej i uczestnictwa w zajęciach Akademii GOjump,
Regulamin organizacji urodzin, Regulamin korzystania z Goslide (zjeżdżalnia),
Regulamin korzystania ze strefy malucha, stanowiących załączniki nr 1-8 do
niniejszego Regulaminu.
6. Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
a) palenia papierosów i papierosów elektronicznych, wnoszenia lub
spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków
odurzających,
b) wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
c) wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić
korzystanie z Parku,
d) wprowadzania i przebywania zwierząt w innych miejscach niż strefa
wejścia i antresola. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za
zwierzę i ewentualne szkody spowodowane jego zachowaniem,
e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów,
f) wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub
środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź
zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów
g) prowadzenia treningów indywidualnych i grupowych przez osoby nie
zatrudnione w Parku.
7. Zarządca dopuszcza możliwość całkowitej rezerwacji obiektu przez klientów, po
uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u
GOjump Park Trampolin Bielsko na facebooku lub poprzez umieszczenie informacji
w widocznym miejscu w recepcji Parku.
8. Zarządca dopuszcza możliwość rezerwacji trampolin sportowych. Informacje
o dostępności trampolin sportowych można uzyskać pod adresem mailowym:
bielsko@gojump.pl

II. UŻYTKOWNICY

1. GOjump jest obiektem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym dla osób w każdym
wieku, jednakże samodzielnie z obiektu oraz jego atrakcji mogą korzystać
wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 13 lat mogą korzystać z obiektu i korzystać z
niego wyłącznie po pod stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna oraz za jego
pisemną zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym formularzu.
Formularz jest do pobrania na stronie internetowej www.bielsko.gojump.pl oraz w
recepcji.
3. Dzieci do 7 roku życia wchodzą na teren Parku na jednym bilecie z jednym,
pełnoletnim rodzicem/opiekunem. Rodzice / opiekunowie dzieci do 7 roku życia,
przebywający na strefie trampolin oraz innych atrakcjach Parku zobowiązani są do
poruszania się w skarpetkach antypoślizgowych.
4. Korzystanie z obiektu przez dzieci do lat 4 jest dozwolone jedynie w specjalnie do
tego wyznaczonym miejscach- Strefa Malucha oraz wyznaczonych porach, które
będą zakomunikowane przez obsługę GOjump przy pomocy fanpage’a na
facebooku lub strony www.bielsko.gojump.pl
5. Rodzice i/lub opiekunowie dzieci powyżej 7 roku życia oraz obserwatorzy mogą po
wcześniejszej rejestracji i otrzymaniu w recepcji Parku odpowiedniej opaski
przebywać na terenie stref sportowych, poruszając się tylko i wyłącznie po
wyznaczonych ścieżkach między strefami.
6. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z Parku pod
stałą opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna, a pod jego nieobecność wyłącznie za
jego pisemną uprzednią zgodą udzieloną na specjalnie do tego przeznaczonym
formularzu. Formularz jest do pobrania na stronie internetowej
www.bielsko.gojump.pl oraz w recepcji.
7. W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2-6, Park nie świadczy jakichkolwiek
usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i
młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie Parku odbywa się wyłącznie na
ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.
8. Rodzice i/lub opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem
odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych, którzy nie
ukończyli 18-tego roku życia.
9. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Parku przez zorganizowane grupy. Wówczas
jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku z grupą osób
niepełnoletnich, których liczba nie przekracza 12 osób.
10.Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z
atrakcji Parku obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy
zorganizowanej dostępny w siedzibie Parku lub na stronie internetowej
www.bielsko.gojump.pl
11. Z zastrzeżeniem ust. 8 - kiedy odpowiedzialność ciąży na rodzicu lub opiekunie
oraz ust. 10 - gdy odpowiedzialność ponosi opiekun grupy, każdy Użytkownik
korzysta z atrakcji Parku i pomieszczeń obiektu wyłącznie na własną
odpowiedzialność, będąc świadomym swoich możliwości fizycznych, kondycji a w
szczególności stanu zdrowia oraz wynikających z tego tytułu ograniczeń i zagrożeń.
12.Kobiety w ciąży i osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek
fizyczny może choćby potencjalnie spowodować zagrożenie ich zdrowia lub życia
nie mogą korzystać z atrakcji Parku. W pozostałych przypadkach winny korzystać z
Parku stosowanie do ich aktualnego stanu zdrowia, ze szczególną ostrożnością i po
konsultacji z lekarzem-specjalistą. Za ewentualne negatywne skutki uchybienia
powyższemu GOjump nie ponosi odpowiedzialności.
13.W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na
jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić ww. okoliczność
pracownikowi Parku.
14.Użytkownik jest świadomy, iż akceptacja niniejszego Regulaminu zwalnia w całości
Park od:
a) odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy,
uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe wskutek korzystania z Parku
b) odpowiedzialności za kradzież, zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie
w przedmiotach stanowiących własność Użytkownika lub znajdujących się w
jego posiadaniu, wniesionych i pozostawionych na terenie Parku

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z ATRAKCJI

1. Zabrania się korzystania z atrakcji Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Osoby zamierzające korzystać z atrakcji Parku przygotowują się w szatni, gdzie
pozostawiają swoje ubrania, buty i inne przyniesione przedmioty.
3. Zaleca się korzystanie z atrakcji Parku w ubraniu sportowym bez żadnych ostrych
lub luźno połączonych elementów mogących stwarzać Użytkownikowi problemy lub
zagrażać bezpieczeństwu jego lub innych Użytkowników podczas korzystania z
atrakcji Parku.
4. Wszelkie znajdujące się w stroju Użytkownika kieszenie muszą zostać całkowicie
opróżnione. W szczególności zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom
posiadającym przy sobie przedmioty takie jak: klucze, telefony komórkowe,
kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje, a także inne przedmioty nie
stanowiące wyposażenia GOjump.
5. Zabrania się korzystania z atrakcji z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i inną
biżuterią stwarzającą lub mogącą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
Użytkownika i pozostałych osób.
6. Zabrania się korzystania z atrakcji Użytkownikom żującym gumę do żucia lub z
jakimikolwiek substancjami w ustach, jak również używania w tym czasie napojów i
innych produktów spożywczych.
7. Z atrakcji Parku można korzystać wyłącznie w skarpetkach antypoślizgowych.
8. Przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Parku należy wykonać rozgrzewkę
wszystkich stawów i mięśni całego ciała, zgodnie z zaleceniami pracowników
GOjump.
9. Na terenie Parku zabrania się:
a) wskakiwania na trampolinę zajętą przez innego Użytkownika,
b) biegania po trampolinach,
c) lądowania na matach oddzielających trampoliny,
d) siedzenia na matach asekuracyjnych (podesty są wyznaczonymi miejscami do
odpoczynku po skoku),
e) skakania po matach asekuracyjnych (zezwala się jednak na przechodzenie po
matach asekuracyjnych z zachowaniem ostrożności, w celu dotarcia do
wybranej trampoliny),
f) wskakiwania i wspinania się na siatkę zabezpieczającą,
g) wskakiwania, wspinania się i wchodzenia na elementy konstrukcyjne trampolin,
h) przeskakiwania przez elementy konstrukcyjne oraz zabezpieczające obiekt.
10. Sygnał gwizdka lub stosowny komunikat pracownika GOjump jest sygnałem do
natychmiastowego zaprzestania kontynuowania aktywności przez
Użytkownika. 

IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Osoby przebywające na terenie Parku, które naruszają porządek publiczny, dobre
obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, nie stosujące się do przepisów
Regulaminu i do zaleceń oraz nakazów pracowników, instruktorów, obsługi Parku, a
także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych, służb porządkowych, będą
usunięte z terenu Parku, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
2. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przebywania na terenie Parku, każdy klient
może zwrócić się do obsługi Parku, celem wyjaśnienia wątpliwości.
3. Użytkownicy Parku wyrażają zgodę na:
a) monitorowanie ich pobytu za pomocą kamer przemysłowych (jeżeli na
obiekcie w danym momencie są włączone) celem zapewnienia bezpieczeństwa
z zachowaniem nienaruszalności ich dóbr osobistych oraz wykorzystanie tych
nagrań w sytuacjach spornych między Parkiem a Użytkownikiem, jak również
na żądanie stosownych upoważnionych do tego władz,
b) wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmów w celach marketingowych przez
personel i pracowników GOjump wyrażając jednocześnie zgodę na nieodpłatne
wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku na wszystkich polach
eksploatacji. Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony i bez ograniczeń
terytorialnych.
4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników dozwolone jest
wyłącznie na ich prywatny użytek i za uprzednią zgodą pracowników Parku.
GOjump nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań lub zdjęć.
5. GOjump nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z
upublicznieniem wizerunku Użytkowników przez osoby trzecie.
6. Użytkownik rezerwuje i kupuje wstęp do Parku na określony okres (będący
wielokrotnością 1 godziny) i jest zobowiązany do przestrzegania tego terminu.
Zaleca się przybycie do Parku 20min. przed zarezerwowanym terminem bez
względu na to czy bilet został zakupiony internetowo czy w recepcji Parku. Park nie
jest zobowiązany do rekompensaty czasu Użytkownikowi w przypadku spóźnienia
na zarezerwowany termin. Czas rozpoczęcia i zakończenia sesji jest komunikowany
przez pracowników Parku.
7. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do osobistej dbałości o otrzymany kluczyk.
Za jego utratę lub uszkodzenie pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości
30PLN.
8. Zabrania się Użytkownikom przekazywania, wypożyczania lub odsprzedawania
kluczyka osobom trzecim.
9. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Parku, prosimy o niezwłoczne
zgłaszanie pracownikom GOjump wszelkich przypadków naruszeń Regulaminu i
innych niebezpiecznych lub niewłaściwych zachowań osób znajdujących się na
terenie Parku.
10. Za wstęp wykupiony, a nie wykorzystany, jak również za czas niewykorzystany
przez Użytkownika Park nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
11. Park nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu
wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w
dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn
noszących znamiona siły wyższej.
12. GOjump zastrzega sobie prawo do odmowy określonej osobie lub grupie osób
wstępu na teren Parku wg własnego uznania z wyłączeniem prawa tychże osób do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Parku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji
znajdujących się na terenie Parku, które nie zostały ujęte w niniejszym
Regulaminie, będą rozstrzygane przez pracowników GOjump w trakcie pobytu
Użytkownika na terenie Parku lub na skierowane zapytanie drogą mailową na
adres: bielsko@gojump.pl
2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów - przepisy ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta.
3. Załączniki nr 1-6 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych jest FUNSPORT 3 sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu 50-566, ul. Śliczna 7 lok. 16, wpisana do KRS pod numerem 643383,
NIP 8992801143 zwany dalej Zarządcą.
5. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania
własnych usług Parku.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Parku jest dobrowolne i każdej
osobie przysługuje prawo wglądu w ich treść oraz ich poprawienia.

Zwiń Czytaj więcej

Lokalizacja

Bielsko-Biała, Legionow 26/28
Pokaż mapę

Jeśli wiesz ze coś się zmieniło – daj nam znać

Ukryj dodatkowe informacje o atrakcji Pokaż dodatkowe informacje o atrakcji
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
 • od 10:00 do 22:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2019, 00:52

Oceny i recenzje

Opublikowanych opinii: 0
GOjump - Park Trampolin
Trampoliny
Cena już od:
28,00 zł za osobę
Atrakcję obejrzało już 867 osób
Obserwuj
Przykład
Zapisz się na newsletter
 • Bądź na bieżąco z ciekawymi ofertami serwisu
 • Poznaj możliwości serwisu Atrakcje.pl
Facebook
Loading image

Proszę czekać